Kontakt

 

Maila till ucaktiebok@uc.se

UC AB

Årstaängsvägen 21 B

117 88 Stockholm

Jonas Ben Larbi

jonas.benlarbi@uc.se

Kundservice

info@uc.se

ALLMÄNNA VILLKOR

1. Tjänsterna

UC Aktieadministration tillhandahåller tjänster avseende bland annat aktieboksadministration, dödande av aktiebrev, ägarförteckningsregistrering och bevakning mot bolagskapning på det sätt tjänsterna beskrivs på Webbplatsen från tid till annan eller enligt vad som annars skriftligen har överenskommits med Kund (”Tjänsterna”).

2. Definitioner

Administratör Den eller de personer som för Kunds räkning kontaktar UC Aktieadministration för tillhandahållande av en eller flera av Tjänsterna eller som UC Aktieadministration ska kontakta med anledning av administration av avtalad Tjänst.
Aktieboken Avser den Aktiebok som upprättas och handhas av Kund med hjälp av UC Aktieadministrations administrationstjänst avseende aktiebok.
Arbetsdag Avser alla helgfria vardagar.
Avtalet Utgörs av Kunds beställning vid ett och samma tillfälle av en eller flera av Tjänsterna, dessa allmänna villkor, personuppgiftspolicyn tillgänglig på Webbplatsen, samt i övrigt av vad som annars skriftligen har överenskommits med Kund. Om Kund vid flera tillfällen beställer Tjänster innebär detta att ett avtal ingås vid vardera tillfälle.
Webbplatsen http://www.ucaktieadministration.se.
Kund Avser den juridiska person som beställer en eller flera av Tjänsterna.
Leverantör av folkbokföringsuppgifter Avser leverantör av register med folkbokföringsuppgifter till UC Aktieadministration.
Prislista Det dokument som anger de priser och avgifter som ska utgå för Tjänsterna och som finns tillgängligt på Webbplatsen.
UC Aktieadministration Avser UC Aktieadministration AB, org.nr 556961-2079.
”UC-koncernen” Avser UC AB, UC Affärsfakta AB, UC Aktieadministration AB, UC allabolag AB, UC Bostadsvärdering AB och UC Marknadsinformation AB.
Tjänst” eller ”Tjänster Har den betydelse som anges i punkt 1.
Ordinarie Arbetstid Avser UC Aktieadministrations arbetstider som anges på Webbplatsen.
Kontaktperson Är den eller de personer som av Kund utsetts att motta information under Tjänsten bevakning av bolagskapning.

3. Nyttjanderätt

3.1 Kund erhåller efter beställning av Tjänst en icke-exklusiv rätt att nyttja Tjänsten på sätt som framgår av detta Avtal eller annars har meddelats av UC Aktieadministration på Webbplatsen eller skriftligen på annat sätt till Kund.

3.2 Kund åtar sig att alltid följa de instruktioner som UC Aktieadministration har meddelat på Webbplatsen eller skriftligen på annat sätt till Kund om användningen av en Tjänst.

4. Tjänsten Aktieboksadministration

4.1 Omfattning

4.1.1 Om Kund beställt Tjänsten aktieboksadministration så upprättas, ändras, uppdateras och tillhandahålls Aktieboken på de villkor som föreskrivs i Avtalet. Tjänsten och eventuella tilläggstjänster tillhandahålls för de priser som anges i Prislistan samt i övrigt av vad som framgår av punkt 8.

4.2 Upprättande av Aktiebok

4.2.1 Vid Kunds anslutning till Tjänsten aktieboksadministration upprättas Aktieboken av Kund genom att information tillställs UC Aktieadministration om Aktiebokens kompletta innehåll.

4.2.2 Information som Kund tillhandahåller UC Aktieadministration till underlag för Kunds upprättande av Aktieboken ska innehålla:

4.3 Ändring i Aktieboken

4.4 Utdrag ur registret

5. Tjänsten Dödande av aktiebrev

6. Bevakning av bolagskapning

7. Registrering av information och ändring av Administratör och Kontaktperson

8. Prislista

9. Support

Support avseende Tjänsterna tillhandahålls Kund av UC Aktieadministration under Ordinarie Arbetstid.

10. Ändringar av Tjänsterna

11. Underleverantör

UC Aktieadministration har rätt att anlita underleverantör i samband med tillhandahållandet av en Tjänst.

12. Immateriella rättigheter

Part förvärvar genom detta Avtal ingen rätt till den andra partens immateriella rättigheter utan samtliga sådana, inklusive äganderätt, ska under Avtalets giltighet och därefter, i varje avseende, fortsätta tillhöra den part som innehade den immateriella rättigheten vid Avtalets ingående.

13. Personuppgiftshantering

14. Meddelanden

Meddelanden till UC Aktieadministration ska skickas per e-post till info@ucaktieadministration.se.

15. Ansvarsbegränsning

16. Ansvarsfrihet

17. Avtalstid och uppsägning

18. Överlåtelse av Avtalet

Vid överlåtelse av UC Aktieadministrations rörelse har UC Aktieadministration rätt att överlåta samtliga sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till bolaget som förvärvar UC Aktieadministrations rörelse.

19. Tillämplig lag och forum

————

 

 

Stäng