Allmänna villkor

1. TJÄNSTERNA

UC AB tillhandahåller tjänster avseende bland annat aktieboksadministration, dödande av aktiebrev, ägarförteckningsregistrering och bevakning mot bolagskapning på det sätt tjänsterna beskrivs på Webbplatsen från tid till annan eller enligt vad som annars skriftligen har överenskommits med Kund (”Tjänsterna”).

2. DEFINITIONER

”Administratör”
Den eller de personer som för Kunds räkning kontaktar UC AB för tillhandahållande av en eller flera av Tjänsterna eller som UC AB ska kontakta med anledning av administration av avtalad Tjänst.

”Aktieboken”
Avser den Aktiebok som upprättas och handhas av Kund med hjälp av UC AB:s administrationstjänst avseende aktiebok.

”Arbetsdag”
Avser alla helgfria vardagar.

”Avtalet”
Utgörs av Kunds beställning vid ett och samma tillfälle av en eller flera av Tjänsterna, dessa allmänna villkor, personuppgiftspolicyn tillgänglig på Webbplatsen, samt i övrigt av vad som annars skriftligen har överenskommits med Kund. Om Kund vid flera tillfällen beställer Tjänster innebär detta att ett avtal ingås vid vardera tillfälle.

”Webbplatsen”

Start

”Kund”
Avser den juridiska person som beställer en eller flera av Tjänsterna.

”Leverantör av folkbokföringsuppgifter”
Avser leverantör av register med folkbokföringsuppgifter till UC AB.

”Prislista”
Det dokument som anger de priser och avgifter som ska utgå för Tjänsterna och som finns tillgängligt på Webbplatsen.

”UC AB”
Avser UC AB, org.nr 556137-5113.

“UC-koncernen”
Avser UC AB, UC Affärsfakta AB och UC Affärsinformation AB.

”Tjänst” eller ”Tjänster”
Har den betydelse som anges i punkt 1.

”Ordinarie Arbetstid”
Avser UC AB:s arbetstider som anges på Webbplatsen.

”Kontaktperson”
Är den eller de personer som av Kund utsetts att motta information under Tjänsten bevakning av bolagskapning.

3. NYTTJANDERÄTT

3.1 Kund erhåller efter beställning av Tjänst en icke-exklusiv rätt att nyttja Tjänsten på sätt som framgår av detta Avtal eller annars har meddelats av UC AB på Webbplatsen eller skriftligen på annat sätt till Kund.
3.2 Kund åtar sig att alltid följa de instruktioner som UC AB har meddelat på Webbplatsen eller skriftligen på annat sätt till Kund om användningen av en Tjänst.

4. TJÄNSTEN AKTIEBOKSADMINISTRATION

4.1 Omfattning

4.1.1 Om Kund beställt Tjänsten aktieboksadministration så upprättas, ändras, uppdateras och tillhandahålls Aktieboken på de villkor som föreskrivs i Avtalet. Tjänsten och eventuella tilläggstjänster tillhandahålls för de priser som anges i Prislistan samt i övrigt av vad som framgår av punkt 8.

4.2 Upprättande av Aktiebok

4.2.1 Vid Kunds anslutning till Tjänsten aktieboksadministration upprättas Aktieboken av Kund genom att information tillställs UC AB om Aktiebokens kompletta innehåll.
4.2.2 Information som Kund tillhandahåller UC AB till underlag för Kunds upprättande av Aktieboken ska innehålla:
(i) anledning till innehavet (exempelvis förvärv eller teckning av aktier),
(ii) aktieägares namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress,
(iii) aktiernas nummer,
(iv) vilket slag varje aktie tillhör, om det finns aktier av olika slag i Kund,
(v) information om aktiebrev har utfärdats,
(vi) i förekommande fall, att aktie omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6, 8, 18 eller 27 § eller 20 kap. 31 § aktiebolagslagen,
(vii) nödvändiga anteckningar, och
(viii) datum för åtgärder eller anteckningar.
4.2.3 Kund ansvarar för att de uppgifter som tillhandahålls UC AB av Kund är korrekta och aktuella.

4.3 Ändring i Aktieboken
4.3.1 Ändringar av Aktieboken ska registreras hos UC AB på Webbplatsen av Kunds Administratör.
4.3.2 Registrering av ändring av innehav av aktier ska åtminstone innehålla:
(i) datum för ändringen,
(ii) anledning till ändringen (exempelvis aktieöverlåtelse eller nyemission av aktier),
(iii) överlåtna aktiers nummer,
(iv) i förekommande fall, överlåtande aktieägares namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress,
(v)aktiernas nye innehavares namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress,
(vi)vilket slag varje aktie tillhör, om det finns aktier av olika slag i Kund,
(vii) information om aktiebrev har utfärdats,
(viii) om aktie omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6, 8, 18 eller 27 § eller 20 kap. 31 § aktiebolagslagen, och
(ix) i förekommande fall, anteckning som ska göras i Aktieboken.
4.4 Utdrag ur registret
4.4.1 Kund kan inom ramen för Tjänsten beställa utdrag ur registret på Webbplatsen http://www.ucaktieadministration.se

5. TJÄNSTEN DÖDANDE AV AKTIEBREV

5.1 Enligt lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling får ett aktiebrev dödas efter ansökan av den som har förlorat handlingen, om det kan antas att handlingen har förstörts eller kommit bort. Kund kan för aktieägares räkning från UC AB:s beställa en Tjänst avseende dödande av aktiebrev som innefattar att UC AB tillhandahåller och till Bolagsverket förmedlar underlag för åtgärden. Tjänsten tillhandahålls till det pris som anges i Prislistan samt i övrigt av vad som framgår av punkt 8.
5.2 Kund ansvarar i förhållande till UC AB för att dokument tillställda UC AB avseende aktieägare som vill döda aktiebrev upprättas korrekt och återsänds till UC AB inom föreskriven tid.
5.3 Kund ansvarar för betalning av Tjänst avseende dödande av aktiebrev för aktieägares räkning.
5.4 Beställning av Tjänsten dödande av aktiebrev görs på Webbplatsen.

6. BEVAKNING AV BOLAGSKAPNING

6.1 UC AB tillhandahåller Tjänsten bevakning av bolagskapning som innebär att Kontaktperson får information om när ett ärende om ändring av t.ex. firmatecknare för eller i styrelse i Kund har inkommit till Bolagsverket, vilket kan förhindra kapning av Kund. Tjänsten tillhandahålls till det pris som anges i Prislistan samt i övrigt av vad som framgår av punkt 8.
6.2 UC AB ska så snart information avseende Kund, som är ansluten till Tjänsten bevakning av bolagskapning har erhållits från Bolagsverket, informera Kontaktperson med e-post och SMS om att ett ärende har initierats hos Bolagsverket avseende Kund.
6.3 Information till Kontaktperson enligt punkt 6.2 ovan ska innehålla ärendets diarienummer hos Bolagsverket samt därtill hörande länk till Bolagsverkets webbplats.

7. REGISTRERING AV INFORMATION OCH ÄNDRING AV ADMINISTRATÖR OCH KONTAKTPERSON

7.1 Kund ansvarar för att den information som registreras i Tjänst eller i övrigt tillhandahålls UC AB vid var tid är komplett, korrekt och aktuell.
7.2 I samband med beställning av Tjänst ska Kund registrera vem eller vilka personer som ska vara Administratör av Tjänsten för Kunds räkning. Om Kund beställt Tjänsten bevakning av bolagskapning ska Kund även registrera vem eller vilka personer som ska vara Kontaktperson(er).
(i) Nyanmälan och avanmälan av Administratör och Kontaktperson utförs av Administratör
7.3 Registrering av Administratör och Kontaktperson ska innehålla:
(i) namn,
(ii) e-postadress, och
(iii) mobilnummer.

8. PRISLISTA

8.1 Kund ska erlägga betalning för utnyttjande av Tjänst enligt vad som framgår av gällande Prislista vid tidpunkten för Kunds anslutning till en Tjänst. Vid varje tillfälle avtalstiden förlängs utan att någon av parterna säger upp Avtalet i enlighet med punkt 17, har UC AB rätt att fastställa nytt pris för Tjänst enligt gällande Prislista vid tidpunkten för Avtalets förlängning.
8.2 Pris för tillhandahållen Tjänst faktureras Kund i förskott och betalning ska ske senast 14 dagar efter mottagande av faktura.

9. SUPPORT

Support avseende Tjänsterna tillhandahålls Kund av UC AB under Ordinarie Arbetstid.

10. ÄNDRINGAR AV TJÄNSTERNA

10.1 UC AB får utan föregående underrättelse till Kund utföra förändringar i Tjänsten eller hur Tjänsten tillhandahålls, som skäligen inte innebär olägenhet för Kunden. UC får företa andra ändringar i Tjänsten eller hur Tjänsten tillhandahålls en (1) månad efter det att Kund underrättats. Underrättelse kan ske via Webbplatsen. Kund äger rätt att efter sådan underrättelse säga upp Tjänsten till upphörande vid dagen för förändringens ikraftträdande eller den senare dag som anges i uppsägningen, dock senast en (1) månad från förändringens ikraftträdande.
10.2 UC AB äger utan ersättningsskyldighet rätt att omedelbart upphöra att tillhandahålla Tjänst eller del av Tjänst till följd av förändrad lagstiftning, myndighets beslut eller åtgärd.
10.3 Tjänst som tillhandahålls av UC AB förutsätter att UC AB använder tjänster och information som tillhandahålls av tredje man. UC AB har därför oaktat det ovanstående alltid rätt att ändra eller avsluta en Tjänst förutsatt att UC AB inte längre kan, eller det inte längre av UC AB bedöms lönsamt att, tillhandahålla Tjänsten. För det fall Kunds syfte med Tjänsten förfelas efter ändring på denna grund äger Kund rätt att omedelbart säga upp Tjänsten.

11. UNDERLEVERANTÖR

UC AB har rätt att anlita underleverantör i samband med tillhandahållandet av en Tjänst.

12. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Part förvärvar genom detta Avtal ingen rätt till den andra partens immateriella rättigheter utan samtliga sådana, inklusive äganderätt, ska under Avtalets giltighet och därefter, i varje avseende, fortsätta tillhöra den part som innehade den immateriella rättigheten vid Avtalets ingående.

13. PERSONUPPGIFTSHANTERING

13.1 De personuppgifter som lämnas av Kund i samband med beställning och användning av Tjänsterna behandlas i enlighet med UC AB:s vid var tid gällande personuppgiftspolicy, tillgänglig på Webbplatsen.
13.2 Kunden är att anse som personuppgiftsansvarig såvitt avser Kundens aktiebok och hantering av denna. UC-koncernen är personuppgiftsansvarig såvitt avser annan behandling av dessa personuppgifter. För UC:s behandling av de personuppgifter för vilka Kunden är personuppgiftsansvarig, åtar sig UC AB att följa vad som sägs i Bilaga 1 till detta Avtal (Personuppgiftsbiträdesavtal) och Kundens instruktioner som framgår av Underbilaga 1 till Bilaga 1.

14. MEDDELANDEN

Meddelanden till UC AB ska skickas per e-post till info@ucaktieadministration.se.

15. ANSVARSBEGRÄNSNING

15.1 UC AB tillhandahåller rådgivning och tjänster av administrativ karaktär avseende Tjänsterna. UC AB ansvarar därför inte för Tjänsternas korrekthet i förhållande till aktiebolagslag (2005:551) eller någon annan lag eller föreskrift eller för att handlingar som UC AB till exempel förmedlar till Bolagsverket avseende dödande av aktiebrev är riktiga. Kund erinras också särskilt om Kunds skyldighet enligt 5 kap. 3 § aktiebolagslagen att bevara förd fysisk aktiebok under minst tio år efter att Kund övergått till att föra aktiebok i digital form.
15.2 UC AB ansvar omfattar inte förlust av data, utebliven vinst eller förtjänst, följdförlust, förlust av affärer eller goodwill, tredjemansskada eller annan indirekt skada eller följdskador. UC AB:s sammanlagda ansvar för tillhandahållna Tjänster per kalenderår är begränsat till den avgift som Kund har betalat under det ifrågavarande kalenderåret förutsatt att UC AB inte har orsakat skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

16. ANSVARSFRIHET

16.1 UC AB är fri från ansvar när förlust, skada eller försening orsakats av omständighet som UC AB inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (force majeure) eller om hinder att fullgöra skyldigheter enligt detta Avtal beror på UC AB:s underleverantör eller dess underleverantör eller tredje part som tillhandahåller UC AB information.
16.2 Det åligger UC AB att skriftligen underrätta Kund om UC AB vill göra gällande ansvarsfrihet enligt punkt 16.1 ovan.

17. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

17.1 Avtalet gäller för en avtalstid om ett år och Kund och UC AB har rätt att säga upp Avtalet med iakttagande av en ömsesidig uppsägningstid om en månad före avtalstidens utgång. Om Kund eller UC AB inte säger upp Avtalet med iakttagande av en uppsägningstid om en månad före avtalstidens utgång förlängs det automatiskt med ett år i taget.
17.2 Part har rätt att säga upp Avtalet skriftligen med omedelbar verkan om:
(i) den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse – i den mån rättelse är möjlig – utan dröjsmål, dock senast inom 60 dagar efter skriftlig anmodan därom, eller
(ii) den andra parten försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller eljest kan anses ha kommit på obestånd.
17.3 För det fall Avtalet upphör ska UC AB kostnadsfritt tillhandahålla Kund digital utskrift av Aktieboken genom e-post till Administratör.

18. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

Vid överlåtelse av UC AB:s rörelse har UC AB rätt att överlåta samtliga sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till bolaget som förvärvar UC AB:s rörelse.

19. TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM

19.1 Avtalet regleras av svensk lag.
19.2 Tvist i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm.
19.3 Utan hinder av vad som sägs i punkt 19, har Part rätt att vända sig till domstol eller behörig myndighet för att erhålla betalning för klar och förfallen fordran samt vidta interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder.

 

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

1. BAKGRUND

1.1 Detta Biträdesavtal ska anses utgöra en del av Allmänna villkor för Tjänsterna (”Huvudavtalet”).
1.2 Detta Biträdesavtal reglerar den Personuppgiftsansvariges rättigheter och skyldigheter i egenskap av personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträdets rättigheter och skyldigheter i egenskap av personuppgiftsbiträde när Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.

2. DEFINITIONER

2.1 Begrepp i detta Biträdesavtal ska tolkas i enlighet med Tillämplig Dataskyddslagstiftning.
1.2 Med Tillämplig Dataskyddslagstiftning menas Dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679), om inte annat följer av EU-lagstiftning eller svensk lag, samt tillhörande lagar, förordningar och författningar och riktlinjer från behörig tillsynsmyndighet.

3. UNDERBILAGOR TILL BITRÄDESAVTALET

Instruktioner för behandlingen av personuppgifter – Underbilaga 1

På förhand godkända underbiträden – Underbilaga 2

4. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

4.1 Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att endast behandla personuppgifter enligt dokumenterade instruktioner från Personuppgiftsansvarig, såvida inte annat följer av Tillämplig Dataskyddslagstiftning. Den Personuppgiftsansvariges ursprungliga instruktioner till Personuppgiftsbiträdet om behandlingens föremål och varaktighet, behandlingens karaktär och ändamål, typ av personuppgifter och kategorier av registrerade anges i detta Biträdesavtal och i Bilaga 1.

4.2 Den Personuppgiftsansvarige bekräftar att Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt detta Biträdesavtal, inklusive Bilaga 1, utgör de fullständiga instruktioner som ska följas av Personuppgiftsbiträdet. Alla ändringar i den Personuppgiftsansvariges instruktioner ska förhandlas separat och ska, för att bli gällande, dokumenteras skriftligt och godkännas av båda Parter. Den Personuppgiftsansvarige är skyldigt att inte, utan sådan skriftlig överenskommelse, låta Personuppgiftsbiträdet behandla andra kategorier av personuppgifter, eller behandla personuppgifter om andra kategorier av registrerade, än vad som anges i Bilaga 1.

4.3 Personuppgiftsbiträdet ska omedelbart informera den Personuppgiftsansvarige om Personuppgiftsbiträdet anser att en instruktion från den Personuppgiftsansvarige avseende behandlingen av personuppgifter strider mot Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

4.4 Personuppgiftsbiträdet ska, i den utsträckning som krävs enligt Tillämplig Dataskyddslagstiftning och enligt den Personuppgiftsansvariges skriftliga instruktioner i varje enskilt fall, bistå den Personuppgiftsansvarige vid fullgörandet av dennes skyldigheter enligt Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

5. UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

5.1 Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att inte utan föregående skriftligt medgivande från den Personuppgiftsansvarige utlämna eller på annat sätt göra personuppgifter som behandlas enligt detta Biträdesavtal tillgängliga för tredje part, om annat inte följer av svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut.

5.2 Om en registrerad begär information från Personuppgiftsbiträdet om behandlingen av dennes personuppgifter ska Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål hänskjuta sådan begäran till den Personuppgiftsansvarige.

5.3 Om behörig myndighet begär information från Personuppgiftsbiträdet om behandlingen av personuppgifter ska Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål informera den Personuppgiftsansvarige om detta. Personuppgiftsbiträdet får inte i något avseende handla för den Personuppgiftsansvariges räkning eller som ombud för denne, och får inte utan föregående medgivande från den Personuppgiftsansvarige överföra eller på annat sätt lämna ut personuppgifter eller andra uppgifter rörande behandlingen av personuppgifter till tredje part, om annat inte följer av svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut.

5.4 Om det enligt tillämpliga svenska eller europeiska lagar och regelverk begärs att Personuppgiftsbiträdet ska utlämna personuppgifter som Personuppgiftsbiträdet behandlar för den Personuppgiftsansvariges räkning, är Personuppgiftsbiträdet skyldigt att omgående meddela den Personuppgiftsansvarige om detta, om annat inte följer av aktuell lag, domstols- eller myndighetsbeslut, och att i samband med utlämnandet begära att uppgifterna behandlas med sekretess.

6. UNDERBITRÄDEN OCH TREDJELANDSÖVERFÖRINGAR

6.1 Den Personuppgiftsansvarige godkänner att Personuppgiftsbiträdet får anlita underbiträden inom och utanför EU/EES och får överföra personuppgifter utanför EU/EES. Personuppgiftsbiträdet ska tillse att underbiträden är bundna av skriftliga avtal som ålägger dem motsvarande skyldigheter vid databehandlingen som de skyldigheter som gäller enligt detta Biträdesavtal. Bilaga 2 innehåller en lista på i förhand godkända underbiträden från och med dagen för ikraftträdandet av detta Biträdesavtal.

6.2 Om personuppgifter överförs till, eller åtkomst möjliggörs från, plats utanför EU/EES ska Personuppgiftsbiträdet säkerställa att det finns en laglig grund för överföringen enligt Tillämplig Dataskyddslagstiftning, till exempel EU‑kommissionens modellklausuler. Personuppgiftsansvarig ger Personuppgiftsbiträdet mandat att för Personuppgiftsansvariges räkning ingå EU-kommissionens modellklausuler med underbiträden.

6.3 Om Personuppgiftsbiträdet avser att anlita ett nytt eller ersätta ett befintligt underbiträde för att behandla personuppgifter som omfattas av detta Biträdesavtal ska Personuppgiftsbiträdet informera den Personuppgiftsansvarige om detta och bereda denne möjlighet att framföra invändningar. Sådana invändningar ska ske skriftligen utan oskäligt dröjsmål från det att den Personuppgiftsansvarige fått informationen, dock senast inom trettio (30) dagar från mottagande. Om efterlevnaden av Tillämplig Dataskyddslagstiftning, enligt Personuppgiftsansvariges befogade uppfattning, inte möjliggörs genom det föreslagna underbiträdet och Personuppgiftsbiträdet trots Personuppgiftsansvariges invändning vill anlita det föreslagna underbiträdet, har Personuppgiftsansvarige rätt att säga upp Huvudavtalet utan extra kostnad.

7. DATASÄKERHET OCH SEKRETESS

7.1 Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att fullgöra sina rättsliga förpliktelser avseende informationssäkerhet under Tillämplig Dataskyddslagstiftning och ska i samtliga fall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.

7.2 Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att säkerställa att endast sådan personal som direkt måste ha tillgång till personuppgifter för att kunna fullgöra Personuppgiftbiträdets skyldigheter enligt detta Biträdesavtal får tillgång till sådana uppgifter. Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att sådan personal omfattas av en lämplig sekretessförbindelse.

8. NOTIFIERINGAR VID DATAINTRÅNG

8.1 Personuppgiftsbiträdet ska utan onödigt dröjsmål underrätta den Personuppgiftsansvarige efter att ha fått vetskap om en personuppgiftsincident.

8.2 Personuppgiftsbiträdet ska bistå den Personuppgiftsansvarige med den information som rimligen kan krävas för att uppfylla dennes skyldighet att anmäla personuppgiftsincidenter.

9. RÄTT TILL GRANSKNING

9.1 Den Personuppgiftsansvarige ska, i sin egenskap av personuppgiftsansvarig, ha rätt att vidta erforderliga åtgärder för att verifiera att Personuppgiftsbiträdet kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta Biträdesavtal och att Personuppgiftsbiträdet faktiskt har vidtagit de åtgärder som krävs för att säkerställa att dessa fullgörs.

9.2 Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att tillhandahålla den Personuppgiftsansvarige all information som krävs för att visa att de skyldigheter som anges i detta Biträdesavtal efterlevs, samt att möjliggöra för och medverka till sådan granskning, inklusive kontroll på plats, som genomförs av den Personuppgiftsansvarige eller annan granskare som utsetts av denne, under förutsättning att de personer som utför granskningen ingår lämpliga sekretessavtal.

10. AVTALSTID

Oavsett vad som anges om avtalstid i Huvudavtalet, ska bestämmelserna i detta Biträdesavtal ska gälla så länge som Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för vilka den Personuppgiftsansvarige är personuppgiftsansvarig.

11. ÅTGÄRDER NÄR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER AVSLUTAS

11.1 När detta Biträdesavtal upphör ska Personuppgiftsbiträdet, beroende på vad den Personuppgiftsansvarige väljer, radera eller återlämna alla personuppgifter som behandlats enligt Biträdesavtalet om inte lagring av personuppgifterna krävs enligt svensk eller europeisk lagstiftning.

11.2 På begäran av den Personuppgiftsansvarige ska Personuppgiftsbiträdet skriftligen bekräfta vilka åtgärder som vidtagits avseende personuppgifterna efter behandlingens avslutande enligt punkt 1 ovan.

12. ERSÄTTNING

12.1 Personuppgiftsbiträdet har rätt till ersättning enligt Personuppgiftsbiträdets vid var tid gällande prislista för det arbete som utförts på grund av skyldigheterna i punkterna 4, 5, 8.2, 9 och 11 i detta Biträdesavtal. Den vid detta Avtals ingående gällande prislistan framgår av underbilaga 3 till detta biträdesavtal.

12.2 Därutöver har Personuppgiftsbiträdet även rätt till ersättning enligt gällande prislista för övriga arbeten som Personuppgiftsansvarig kan komma att beställa.

13. ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

13.1 Oaktat vad som i övrigt anges i Huvudavtalet ska, om Part har blivit skyldig att erlägga skadestånd eller motsvarande till registrerade med anledning av den behandling av personuppgifter som omfattas av Biträdesavtalet, den Part som blivit skadeståndsskyldig ha rätt att utan begränsningar regressivt återkräva den del av skadeståndet som enligt Tillämplig Dataskyddslagstiftning är att hänföra till den andra Partens medverkan vid behandlingen. Skadeståndsskyldigheten innefattar även skälig andel av rättegångskostnaderna i eventuell rättegång med de registrerade

13.2 Rätten till skadestånd enligt punkt 13.1 förutsätter att den Part som blivit föremål för krav från de registrerade vidtar åtgärder för att begränsa skadan samt skriftligen underrättar den andra Parten om framförda krav från de registrerade, när det är sannolikt att krav mot andra Parten enligt punkt 13.1 kan komma att framställas och att den andra Parten vid förhandlingar, förlikningar eller andra uppgörelser låter den andra Parten få insyn i och att den andra Partens synpunkter beaktas avseende de registrerades och den första Partens inlagor och annan skriftväxling.

13.3 Oaktat vad som i övrigt anges i Huvudavtalet, ska ingen Part vara skyldig att ersätta den andra Parten för eventuella administrativa sanktionsavgifter som den andra Parten har fått erlägga.

13.4 Parts ansvar för andra typer av skador med anledning av överträdelse av Biträdesavtalet än de som uttryckligen regleras av detta Biträdesavtal ska, oaktat vad som i övrigt anges i Huvudavtalet, vara begränsat till direkta skador och ett maximalt belopp om etthundratusen (100 000) kronor under en tolvmånadersperiod.

13.5 Parts rätt till skadestånd enligt denna punkt 13 förutsätter att krav på skadestånd till den andra Parten har framställts senast inom 6 månader från,

a) såvitt avser skador enligt punkten 13.1 lagakraftvunnet beslut eller dom eller från ingången förlikning med registrerade, eller

b) såvitt avser skada som omfattas av punkt 13.4, den senare tidpunkten av i) från skadans uppkomst eller ii) då den rimligen borde ha upptäckts av den skadelidande parten.

14. BESTÄMMELSERS OGILTIGHET

14.1 Om någon bestämmelse i Biträdesavtalet eller del därav är ogiltig, ska detta inte innebära att Biträdesavtalet i dess helhet är ogiltigt utan i stället ska Biträdesavtalet eller aktuell bestämmelse skäligen jämkas.

15. LAGVAL OCH TVISTLÖSNING

15.1 Såvida inte annat anges i Huvudavtalet ska följande gälla avseende lagval och tvistlösning enligt Biträdesavtalet:

15.2 Biträdesavtalet regleras av svensk rätt.

15.3 Tvist i anledning av Biträdesavtalet ska avgöras genom skiljedom vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och språket för förfarandet ska vara svenska.

16. ÖVRIGT

16.1 Vid Kundens godkännande av detta Biträdesavtal upphör tidigare, mellan Parterna, ingångna personuppgiftsbiträdesavtal och andra överenskommelser avseende personuppgiftsbehandling.